Covid Protocol

Protocol Verantwoord Schaken
Versie 25 september 2021

Dit protocol is een aanvulling voor schaken op het ‘Protocol verantwoord sporten’ https://nocnsf.nl/sportprotocol

Disclaimer: dit protocol is gebaseerd op de kennis van nu. Aanpassingen zijn mogelijk, en de regels van de Rijksoverheid en daaruit volgende noodverordeningen zijn altijd leidend.

De meest actuele versie van dit protocol is te vinden op https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis

Inleiding
Bij de totstandkoming van dit protocol hebben we verschillende pittige afwegingen gemaakt. Uiteraard is veiligheid voor ons het belangrijkste criterium. We willen dat mensen veilig kunnen schaken. Met het coronavirus is dat nóg belangrijker geworden. Dit protocol is geldig vanaf 25 september.

Afstand houden
Bij deze stap hoort dat de 1,5 meter afstand niet meer verplicht is. Wij raden wel aan zo mogelijk afstand te houden en drukte te vermijden.

Coronacheck
Vanaf 25 september 2021 is voor sport de hoofdregel dat een coronatoegangsbewijs (CTB) niet verplicht is.
Voor schaken kunnen er uitzonderingen zijn op deze hoofdregel, bijvoorbeeld omdat een vereniging speelt op een locatie waar een CTB wel verplicht is. Een aantal schaakverenigingen speelt in een horecalocatie, waar een CTB wel verplicht is. Voor sporten op een horecalocatie heeft NOC*NSF het protocol per 25 september a.s. aangepast na overleg met het ministerie van VWS. Dit om zo helder mogelijk te krijgen onder welke voorwaarden sport kan worden uitgezonderd van de CTB-plicht in de horeca. De tekst uit dit protocol luidt: Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs. Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/sportaccommodatie en de daarin aanwezige horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine/sportaccommodatie gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca daarbinnen zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak.
Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:
• voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
• wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart en in een café/restaurant.
Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:
• voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
• het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horecagedeelte;
• voor het beoefenen van sport in bijv. buurthuizen, mits het horeca gedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.

Advies voor schaakverenigingen naar aanleiding van dit protocol:
• Als uw vereniging in een horecalocatie, een buurthuis of vergelijkbaar speelt waar als hoofdregel het tonen van een CTB geldt, kunt u in overleg treden met de uitbater/verhuurder of het schaken in een van de horeca afgescheiden gedeelte van het gebouw mogelijk is.
• Als het niet mogelijk is om een afgescheiden gedeelte te gebruiken voor het schaken, dan is een CTB verplicht. Informeer in geval van externe competities dan tijdig de tegenstander.

Persoonlijke afwegingen
Wij willen benadrukken dat dit protocol een leidraad en een basisnormering biedt, maar uiteindelijk dient iedere club, iedere organisator en iedere individuele schaker een eigen afweging te maken. Wat minimaal nodig is aan voorzieningen, is opgenomen in dit protocol.

Elke schaker dient voor zichzelf te bepalen of hij/zij het veilig genoeg vindt om te schaken. Daarbij moet er ook rekening mee worden gehouden dat er altijd een kans is dat een andere aanwezige, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch positief op corona test. In dat geval treden de landelijke richtlijnen in werking, inclusief testen en eventueel verplicht thuis blijven.
Voortschrijdend inzicht of bijvoorbeeld wijzigingen in regelgeving kunnen ertoe leiden dat het protocol wordt aangepast, en dat andere eisen worden gesteld aan voorzieningen voor schaakactiviteiten.
Dit protocol geldt voor alle speeltempo’s.
Dit protocol en het ‘Protocol verantwoord sporten’ dienen zichtbaar aanwezig te zijn op de sportlocatie.

De hoofdregel voor iedere schaker is dat wanneer u symptomen vertoont, die kunnen wijzen op corona, dan blijft u thuis.
We onderscheiden twee groepen:
1. Schakers
2. Toeschouwers (als u uw partij beëindigd hebt geldt u als toeschouwer).

Het ‘Protocol verantwoord sporten’ omschrijft de regels voor buiten en binnen sporten. Voor schaken zijn de regels voor binnen georganiseerde sportactiviteiten/trainingen van toepassing.
De belangrijkste regels uit het ‘Protocol verantwoord sporten’ die van toepassing zijn voor schaken zijn de volgende:
– Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte zodat de lucht regelmatig ververst wordt (zet zo mogelijk ramen en deuren open), dit voorkomt de kans op besmetting. Is het niet mogelijk voor goede luchtverversing te zorgen, dan is deze zaal niet geschikt;
– Sporters dienen zelf hun risico te analyseren of zij op de sportlocatie zich in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods uw huisarts;
– Bij elke vereniging wordt voor elke activiteit een Corona-verantwoordelijke aangesteld;
– Reinig of desinfecteer je handen voor aanvang van de wedstrijd;
– Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);
– Voor de Corona-verantwoordelijke van de club: controleer de vereisten zoals beschreven in het ‘Protocol verantwoord sporten’;
– Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Ga dan niet schaken, blijf thuis.
– Schakers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training of wedstrijd bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht)  hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Schaakspecifieke regels
Schakers:
Wij raden aan afstand te houden. Daarmee wordt de kans op een besmetting verkleind.
Toeschouwers
Een toeschouwer is iemand die niet deelneemt aan een partij (de wedstrijdleider is geen toeschouwer, een speler die klaar is met de partij is wel een toeschouwer). Toeschouwers mogen alleen in de speelzaal aanwezig zijn als de ruimte dit toelaat, spelers moeten altijd ongestoord op afstand van elkaar kunnen bewegen;
De partijen
1. Er is geen fysiek contact tussen de spelers, dus geen handen schudden.
2. Spelers hangen niet over het bord;
3. Deze maatregelen zijn ter bescherming van iedereen. Bij niet naleven hiervan kan de overtreder tijdelijk of permanent de toegang ontzegd worden.