Reglement

Reglement NK jeugd tot en met 12 jaar

Artikel 1: Leeftijdscategorieën
a. Dit reglement geldt voor de jaarlijks te houden persoonlijke Nederlandse Kampioenschappen voor de Jeugd. Er wordt gespeeld in de  navolgende leeftijdscategorieën:
D-1 jeugd t/m 12 jaar D-2 meisjes t/m 12 jaar
b. De KNSB bepaalt voor iedere leeftijdsgroep of de twee categorieën, jeugd en meisjes, binnen die groep hetzij gescheiden, hetzij gemengd gespeeld worden.
Artikel 2: Organisatie
Telkenmale stelt het bestuur van de KNSB vast:
a. de plaats waar en data waarop gespeeld zal worden.
b. de uiterste datum waarop de aanmelding van de gerechtigden en de gegadigden
voor de extra plaatsen ontvangen moet zijn.
c. de leden van het organisatiecomité
d. de hoofdwedstrijdleider en de hoofdscheidsrechter in beroepszaken
Artikel 3: Aantal deelnemers en speelronden
a. Het aantal spelers per leeftijdscategorie wordt jaarlijks door de KNSB vastgesteld.
b. Het aantal ronden voor de categorieën D-1 t/m D-2 is 9.
Artikel 4: Spelregels
Er wordt volgens de normale wedstrijdregels van de FIDE gespeeld. Voorts wordt artikel 7.5.5 niet toegepast. Dat betekent dat een onreglementaire zet zoals beschreven in artikel 7.5 niet tot verlies van de partij zal leiden, maar de partij wordt vervolgd vanaf de laatste reglementaire zet.
Artikel 5: Indeling
De indeling vindt plaats volgens een tevoren vastgestelde versie van het Zwitsers systeem:
a. De indeling van de Zwitserse groepen vindt plaats op grond van rating:
– op FIDE-rating indien 80% van de deelnemers of meer er een bezit;
– zoniet op KNSB-rating indien 80% van de deelnemers of meer wel een KNSBrating bezit;
– zoniet op KNSB-jeugdrating indien 80% van de deelnemers of meer wel een KNSB-jeugdrating bezit;
b. Indien het aantal deelnemers in een leeftijdsgroep te klein is om de indeling volgens het Zwitsers systeem te maken, bepaalt de hoofdwedstrijdleider welk indelingssysteem gehanteerd wordt, alsmede de bijbehorende tiebreak regels.
Artikel 6: Speeltempo
Het speeltempo bedraagt voor de categorieën D-1 t/m D-2 25 minuten per persoon per partij met vanaf de eerste zet een bijtelling van 10 seconden per zet.
Artikel 7: Verzuimtijd en elektronische communicatiemiddelen
a. De verzuimtijd is 30 minuten.
b. Als ten aanzien van artikel 11 van de FIDE Regels voor het Schaakspel geconstateerd wordt dat een speler een mobiele telefoon of een ander elektronisch communicatiemiddel meegenomen heeft naar het spelersgebied, dan verliest die speler de partij.
Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten en afgeven voordat het spelersgebied wordt betreden en aan de wedstrijd wordt
begonnen. Het is toegestaan deze af te geven aan de arbitrage.
Artikel 8: Bepaling stand
8.1 De eindrangschikking in een kampioenschap wordt allereerst op basis van wedstrijdpunten opgemaakt. Als twee of meer spelers in een van de categorieën D-1 t/m D-2 met een gelijk aantal punten eindigen, dan is het volgende van toepassing:
a. gaat het niet om de eerste plaats of een plaats die recht geeft op een uitzendplaats volgens artikel 2.2 t/m 2.4 van de notitie uitzendingen jeugd (peilmoment start kampioenschap, later toegekende rechten hebben geen invloed op dit artikel), dan wordt de volgorde bepaald door:
i. meeste weerstandspunten (‘wp’ of ‘Buchholz’)
ii. hoogste Sonneborn Berger-score (‘SB’)
iii. indien hierdoor geen beslissing wordt verkregen, worden de gelijk geëindigden ex aequo alfabetisch in de eindstand vermeld. Indien er trofeeën mee gemoeid zijn, worden deze hierop aangepast, dan wel extra besteld.
b. in alle andere gevallen wordt er een beslissingswedstrijd/match gespeeld:
i. bij twee, drie of vier spelers op dezelfde dag als de laatste ronde van de reguliere kampioenswedstrijd
ii. bij meer dan vier spelers op de dag volgend op de laatste ronde van de reguliere kampioenswedstrijd of in geval van het NK E op tweede paasdag.
c. spelers die op grond van hun Talent Status al recht hebben op een uitzendplaats nemen alleen deel aan eventuele  beslissingswedstrijden indien het de eerste plaats betreft. Diegene die niet deelneemt aan de beslissingswedstrijd eindigt daardoor automatisch als laagste van de groep gelijk geëindigden.
8.2 De procedure bij de beslissingswedstrijden is afhankelijk van het aantal betrokken spelers.
a. Twee spelers:
er wordt een beslissingsmatch gespeeld van 2 partijen met een speeltempo van 5 minuten per speler aangevuld met 3 seconden extra tijd per zet. Indien deze match gelijk eindigt, dan start na een pauze van 10 minuten en een nieuwe loting om de kleur een nieuwe serie snelschaakpartijen, met dien verstande, dat de eerste winstpartij de match onmiddellijk beëindigt en de winnaar van de match bekend is. Bij deze serie snelschaakpartijen wordt na iedere serie van 2 partijen opnieuw geloot om de kleur. Het speeltempo voor deze ‘sudden death’ snelschaakpartijen bedraagt: wit 4 minuten, en zwart 5 minuten beide aangevuld met 3 seconden per zet.
b. Drie of meer spelers:
er wordt een enkelrondige competitie gespeeld met een speeltempo van 5 minuten per speler aangevuld met 3 seconden extra tijd per zet. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten wordt de rangschikking bepaald door
i. het onderling resultaat;
ii. de hoogste SB-score.
Als er dan nog geen beslissing is gevallen, wordt na een pauze van 10 minuten de procedure herhaald volgens (a) of (b), met dien verstande dat er in situatie (a) meteen gespeeld wordt met het tempo volgens ‘sudden death’, en dat er in situatie (b) na elke enkelrondige competitie spelers kunnen afvallen en een nieuwe procedure volgens (a) of (b) kan worden gestart. Indien nodig wordt er slechts voor elke ‘oneven genummerde halve competitie’ om de kleurverdeling geloot; de even genummerde is tegengesteld aan eerstgenoemde als deze met dezelfde spelers voortgezet moet worden.
8.3 De beslissingswedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE Regels voor het schaakspel met uitzonderingen van de volgende bepalingen:
a. de spelers zijn niet verplicht te noteren. In plaats daarvan zal de scheidsrechter of een plaatsvervanger daarvoor zorgdragen;
b. te allen tijde mogen de spelers het notatiebiljet inzien;
c. indien een speler remise claimt volgens een van de leden van artikel 9 van de FIDE regels voor het schaakspel, zal hij, indien dit door de Spelregels is voorgeschreven, zelf de zet die hij van plan is te spelen op het notatieformulier schrijven.
Aan het begin van de beslissingswedstrijden zal de scheidsrechter tevens mededelen of er ‘voldoende toezicht’ is. In dat geval gelden de normale wedstrijdregels (arbiter kan ingrijpen).
Artikel 9: Kampioenen
De winnaar in categorie D-1 krijgt de titel “Jeugdkampioen van Nederland t/m 12 jaar”; de winnares in categorie D-2 krijgt de titel “Meisjeskampioene van Nederland t/m 12 jaar”; Aan de titel wordt het jaar waarin deze wordt behaald toegevoegd.
Artikel 10: Wedstrijdleider
De hoofdwedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter plaatse mochten voordoen.
Artikel 11: Beroep
Tegen elke beslissing van de hoofdwedstrijdleider of een wedstrijdleider kan een speler, mits direct na het bekend worden van die beslissing, protest aantekenen. Een dergelijk protest dient schriftelijk te worden ingediend bij de hoofdwedstrijdleider, die voor onverwijlde behandeling door de hoofdscheidsrechter zorg draagt. De hoofdscheidsrechter doet bindend uitspraak.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de KNSB, 23 september 2020.